Cercar

Inici -> EFMSA -> Oferta Pública de feina

Convocatòria borsí de feina temporal administratiu/iva EFM 2020

Tota la documentació (original i fotocòpia) s'ha de presentar al Registre de l'EFM (Departament de Secretaria, 1er pis del Tanatori de Son Valentí, Camí de Jesus, 2 de Palma) de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Data límit de presentació de sol·licituds dia 2 de desembre de 2020 a les 14 hores. L'EFM no realitzarà fotocòpies de la documentació a entregar.

22/03/2021 - Borsa Administrativa/iu - es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits del Borsí de feina temporal d'Administratiu 2020. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 25/03/2021 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h -07011 Palma). 

22/03/2021 - Subborsa Comptabilitat - es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits de la subborsa de comptabilitat de 2020. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 25/03/2021 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis -Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma). 

29/03/2021 - Borsa Administrativa/iu - es publiquen de nou les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits del Borsí de feina temporal d'Administratiu 2020. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 06/04/2021 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma). 29/03/2021 - Subborsa Comptabilitat - es publiquen de nou les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits de la subborsa de comptabilitat de 2020. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 06/04/2021 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

13/05/2021 - Borsa Administrativa/iu - es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits del Borsí de feina temporal d'Administratiu 2020.

13/05/2021 - Subborsa comptabilitat - Es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits de la subborsa de comptabilitat 2020.

Borsa de feina temporal administratiu/va. Se'ls comunica que el proper 4 de juny de 2021,a les 11 hores, l'EFMSA realitzarà les proves teòriques per la borsa de feina temporal d'administratiu/va, al Palau de Congressos de Palma. Avda. Gabriel Roca/Torres de Llavaneres. Davant l'estatua de Nuredduna. Auditori Mallorca. Recordin dur bolígraf i DNI. 

8/06/2021 Els resultats provisionals(juntament amb les respostes correctes) es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables (9, 10 i 11 de juny), per a revisió i reclamació. El lloc sirà al Tanatori de Son Valentí, primera planta. L'horari serà de 9 a 14hores, baix cita prèvia, que s'haurà de sol·licitar per correu electrònic (nieves.gimenez@efm.es)i s'atorgaran hores concertades per realitzar la revisió. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

14/06/21 Els resultats definitius es publiquen a la web de l'EFM. Les persones que superen la prova teòrica (a partir de 12,5 punts), passen a la següent fase, de prova pràctica.

14/06/2021Borsa Administrativa/iu - Prova pràctica (ofimàtica i dehabilitats comunicatives/psicotècnic) les persones que hagin superat la provateòrica, de la borsa d'administratius/ves de l'EFMSA, podran realitzar la provapràctica convocada pel dilluns 5 de juliol de 2021, al tanatori de SonValentí (camí Jesús, 2. Primera Planta).  Degut a les dimensions de la sala i a les restriccionsd'aforament, els aspirants es convoquen per tandes i franges horàriesdistintes. Veure llista d'horaris per realitzar la prova. L'aspirant que arribitard o a una franja horària que no li correspon, quedarà suspès de la provapràctica. 

La provad'ofimàtica consistirà en varis casos pràctics de Libreoffice versió 7.1.4. (Text i Fulles de Càlcul) de durada 60 minuts.

La prova d'habilitats comunicatives/psicotècnic consistirà en preguntes tipustest sobre trets de personalitat  relacionats amb l'assertivitat, emocionspositives, valors, etc. La durada d'aquesta prova és de 30 minuts. 

12/7/2021 Els resultats provisionals es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables (13, 14 i 15 de juliol fins les 8 hores del matí), per a revisió i reclamació. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius. Donat que el disseny de la prova i la correcció de la mateixa ha estat realitzat per una empresa externa (Selexi, S.R.L.) la revisió i reclamació serà directament amb la referida empresa. Per això, si es vol revisar l'examen s'ha d'enviar un correu electrònic a info@selexi.it, indicant el número identificatiu i la prova o proves que es volen revisar. Si una vegada revisat no s'està conforme amb la nota, s'haurà d'enviar un altre correu electrònic (info@selexi.it) exposant els motius de disconformitat i efectuant així, la corresponent reclamació.

23/07/2021 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació de les proves pràctiques, de la borsa de feina temporal del personal administratiu de l'EFMSA, es publiquen els resultats definitius de les referides proves. En els pròxims dies es publicarà la valoració conjunta (sumatori de la puntuació dels mèrits, prova teòrica i proves pràctiques) i la constitució de la corresponent borsa.

27/07/2021 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'administratiu/va. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació.

13/05/2022 Convocatòria prova teòrica i pràctica, subborsa de comptabilitat, dia 30/05/22 a les 09:00 hores, al Tanatori de Son Valentí - Primera planta (Camí de Jesús, 2 - 07011 - Palma)

02/06/2022 Els resultats provisionals, de la subborsa de feina temporal de comptabilitat, es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables (2, 3 i 4 de juny fins les 14 hores), per a revisió i reclamació. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius. El lloc de revisió i presentació, en el seu cas, de la referida reclamació, única i exclusivament, serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria. El lloc serà al Tanatori de Son Valentí, primera planta. L'horari serà de 9 a 14hores). Per realitzar la revisió, s'haurà de sol·licitar per correu electrònic (david.lozano@efm.es) i s'atorgaran hores concertades. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

07/06/2022 Els resultats definitius, de la subborsa de feina temporal de comptabilitat, es publiquen a la web de l'EFMSA.

27/06/2022 Es publica el llistat definitiu global de la subborsa d'aspirants al borsí de feina temporal de comptabilitat. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:27 de juny de 2022